2019

Projekt BioMonitor

Projekt BioMonitor

Projekt BioMonitor rieši medzeru v informáciách v bioekonomickom výskume reštrukturalizáciou svojich existujúcich dát a rámca modelovania. Konečným cieľom projektu je získať jasnejší obraz o tom, ako biohospodárstvo ovplyvňuje náš život. Projekt financovaný z programu Horizont 2020 Európskej únie.

APVV

APVV

Projekt Meranie, modelovanie a monitorovanie bioekonomikyvytvorí štatistický a modelový rámec pre biohospodárstvo. Rámec umožníkvantifikáciu biohospodárstva a modelovanie sociálno-ekonomických aenvironmentálnych vplyvov rôznych politických opatrení a ďalších exogénnychzmien na biohospodárstvo na Slovensku a v ďalších členských štátoch EÚ. Nakvantifikáciu biohospodárstva a jeho prínosu pre hospodárstvo krajiny a nakvantifikáciu dopadov politík a iných opatrení sa použijú hlavnémakroekonomické ukazovatele doplnené environmentálnymi ukazovateľmi, ako súemisie skleníkových plynov, s cieľom získať komplexnejší obraz o biohospodárstvevo vzťahu k jednej z najnaliehavejších sociálno-ekonomických výziev - zmeneklímy. Projekt financovaný z prostriedkov Agentúry na podporuvýskumu a vývoja.

APVV

APVV

Projekt Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozenéskupiny obyvateľstva: úloha politík hodnotí faktory ovplyvňujúcepotravinovú bezpečnosť so zameraním na ohrozené skupiny obyvateľstva. Analyzujestav, vývojové tendencie a výzvy potravinovej bezpečnosti v Európe. Projektvyužíva metódami odhadu dopytu po potravinách a dopytu po diverzite stravy aidentifikácii ich determinantov pomocou detailných mikro-údajov zahŕňajúcichtiež socioekonomické charakteristiky domácností vybraných krajín. Projekt financovaný z prostriedkov Agentúry na podporuvýskumu a vývoja

FOODSECURE

FOODSECURE

Počas 5 rokov výskumný tím FOODSECURE vytvorilprehľad a katalóg príčin rizík a neistôt meniaceho sa potravinového systému,aby zlepšil pochopenie determinantov potravinovej a výživovej bezpečnosti.Výsledky tejto práce sa dostali do analytického rámca používaného na hodnoteniebudúcich zmien potravinových a výživových systémov.Projekt financovaný z programu Siedmeho rámcového programuEurópskej únie pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti.

VEGA

VEGA

Vedecký projekt Vplyv integrácie a globalizácie napodnikateľské riziko v poľnohospodárstve na Slovensku bol zameraný nazhodnotenie vplyvu integračných a globalizačných procesov na poľnohospodárstvoSR a špecificky na podnikateľské riziko. Slovenská republika vstupom do EÚ implementovalaSpoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá mala výrazný vplyv podnikateľskériziko. Vedecký projekt hodnotil vplyv zmien na cenové, produkčné a príjmovériziko v poľnohospodárstve prostredníctvom individuálnych údajov o farmách odroku 1994 po súčasnosť. Projekt financovaný z prostriedkov Vedeckejgrantovej agentúry.