Projekty

BioMonitor

BioMonitor

Projekt BioMonitor rieši medzeru v informáciách v bioekonomickom výskume reštrukturalizáciou svojich existujúcich dát a rámca modelovania. Konečným cieľom projektu je získať jasnejší obraz o tom, ako biohospodárstvo ovplyvňuje náš život. Projekt je financovaný z programu Horizont 2020 Európskej únie.

APVV

APVV

Projekt Meranie, modelovanie a monitorovanie bioekonomiky vytvorí štatistický a modelový rámec pre biohospodárstvo. Rámec umožní kvantifikáciu biohospodárstva a modelovanie sociálno-ekonomických a environmentálnych vplyvov rôznych politických opatrení a ďalších exogénnych zmien na biohospodárstvo na Slovensku a v ďalších členských štátoch EÚ. Na kvantifikáciu biohospodárstva a jeho prínosu pre hospodárstvo krajiny a na kvantifikáciu dopadov politík a iných opatrení sa použijú hlavné makroekonomické ukazovatele doplnené environmentálnymi ukazovateľmi, ako sú emisie skleníkových plynov, s cieľom získať komplexnejší obraz o biohospodárstve vo vzťahu k jednej z najnaliehavejších sociálno-ekonomických výziev - zmene klímy. Projekt financovaný z prostriedkov Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

APVV

APVV

Projekt Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny obyvateľstva: úloha politík hodnotí faktory ovplyvňujúce potravinovú bezpečnosť so zameraním na ohrozené skupiny obyvateľstva. Analyzuje stav, vývojové tendencie a výzvy potravinovej bezpečnosti v Európe. Projekt využíva metódy odhadu dopytu po potravinách a dopytu po diverzite stravy a identifikácii ich determinantov pomocou detailných mikro-údajov zahŕňajúcich tiež socioekonomické charakteristiky domácností vybraných krajín. Projekt financovaný z prostriedkov Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

FOODSECURE

FOODSECURE

Počas 5 rokov výskumný tím FOODSECURE vytvoril prehľad a katalóg príčin rizík a neistôt meniaceho sa potravinového systému, aby zlepšil pochopenie determinantov potravinovej a výživovej bezpečnosti. Výsledky tejto práce sa dostali do analytického rámca používaného na hodnotenie budúcich zmien potravinových a výživových systémov. Projekt financovaný z programu Siedmeho rámcového programu Európskej únie pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti.

VEGA

VEGA

Vedecký projekt Vplyv integrácie a globalizácie na podnikateľské riziko v poľnohospodárstve na Slovensku bol zameraný na zhodnotenie vplyvu integračných a globalizačných procesov na poľnohospodárstvo SR a špecificky na podnikateľské riziko. Slovenská republika vstupom do EÚ implementovala Spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá mala výrazný vplyv podnikateľské riziko. Vedecký projekt hodnotil vplyv zmien na cenové, produkčné a príjmové riziko v poľnohospodárstve prostredníctvom individuálnych údajov o farmách od roku 1994 po súčasnosť. Projekt financovaný z prostriedkov Vedeckej grantovej agentúry.