Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-19-0544. 

Intervenčná stratégia. Časť tretia: Spolufinancovanie rozvoja vidieka

Intervenčná stratégia. Časť tretia: Spolufinancovanie rozvoja vidieka

Pri príprave Intervenčnej stratégie sa v súčasnosti najviac diskutuje o národnom spolufinancovaní Programu rozvoja vidieka. Priame platby (prvý pilier) sú plne zabezpečované z európskeho rozpočtu. Program rozvoja vidieka (druhý pilier) sa financuje spoločne. Časť z európskeho rozpočtu a časť zo štátneho rozpočtu členských štátov. 
Aké bude spolufinancovanie rozvoja vidieka v rokoch 2021-2027? 
Podporí súčasná vláda vidiek viac ako predchádzajúce? 
Koľko nás bude podpora vidieka stáť?
Budú to efektívne vynaložené peniaze?
Čítať viac...

Intervenčná stratégia. Časť druhá: Bude slovenské poľnohospodárstvo konkurencieschopné?

Intervenčná stratégia. Časť druhá: Bude slovenské poľnohospodárstvo konkurencieschopné?

MPRV SR zverejnilo Intervenčnú stratégiu novej SPP na roky 2023 – 2027. V prvej časti sme sa venovali priamym platbám a v tejto časti zhodnotíme podporu konkurencieschopnosti. Ide o druhý cieľ,  ktorý Strategické plány podľa EÚ majú napĺňať. Bude slovenské poľnohospodárstvo konkurencieschopné? Koľko peňazí pôjde na investície? Aká bude viazaná podpora príjmu?
Čítať viac...

Intervenčná stratégia. Časť prvá: Ako sa zmenia priame platby?

Intervenčná stratégia. Časť prvá: Ako sa zmenia priame platby?

MPRV zverejnilo Intervenčnú stratégiu novej SPP na roky 2023 – 2027. Čo teda čaká slovenské poľnohospodárstvo podľa Intervenčnej stratégie? V tomto článku sa venujeme prvému špecifickému cieľu, ktorý je zameraný na podporu príjmu fariem.  Čítať viac...

Ak chceme v poľnohospodárstve dosahovať výsledky, tak je potrebné robiť zmeny i v poľnohospodárskej politike

Ak chceme v poľnohospodárstve dosahovať výsledky, tak je potrebné robiť zmeny i v poľnohospodárskej politike

V marcovom čísle AGROmagazín zverejnil rozhovor k príprave poľnohospodárskej politiky na Slovensku. V ňom okrem iného tvrdíme: Na Slovensku sú kvalitní poľnohospodári, ktorí excelentne riadia svoje podniky, či je to rodinná farma alebo bývalé transformované družstvo. Ale treba si uvedomiť, že jedna lastovička leto nerobí. Niekoľko dobrých fariem potravinovú sebestačnosť nevytvorí. My potrebujeme mať systém, ktorý zabezpečí, že všetky naše farmy budú efektívne. Čítať viac...

Kyvadlo s redistributívnou platbou sa zastavilo. Aké sú výsledné fakty?

Kyvadlo s redistributívnou platbou sa zastavilo. Aké sú výsledné fakty?

Slovensko v piatok 19.02.2021 oznámilo Európskej komisii, že v roku 2021 uskutoční viacero zmien poľnohospodárskej podpornej politiky.
Čítať viac...

Redistributívna platba v roku 2021: Aj veľkí aj malí poľnohospodári by mohli byť spokojní

Redistributívna platba v roku 2021: Aj veľkí aj malí poľnohospodári by mohli byť spokojní

Tento článok reaguje na diskusiu o priamych platbách, redistributívnej platbe a stropovaní, ktorá na Slovensku aktuálne prebieha. Jeho cieľom je poskytnúť základné fakty a akceptované teórie venujúce sa tejto problematike. Téma je veľmi explozívna a veľkí poľnohospodári plánujú proti navrhovaným zmenám poľnohospodárskej politiky štrajkovať. Čítať viac...

Redistributívna platba na Slovensku?

Redistributívna platba na Slovensku?

MPRVSR uvažuje so zavedením redistributívnej platby. Detaily zatiaľ nie sú známe, ale ak sa tak stane, pôjde o prvý podstatný zásah do rozdeľovania priamych platieb pre slovenských poľnohospodárov po dlhšej dobe. Priame platby na Slovensku totiž stále fungujú tak, ako boli nastavené v roku 2014.  Čítať viac...

Online konferencia

Online konferencia

Príprava Strategického plánu novej SPP: spoločne a odborne

Hlavný organizátor konferencie:
SPU v Nitre  

Príprava Strategického plánu pre Slovensko v rámci SPP 2021 – 2027 vrcholí. Aké rámce pre novú agropolitiku boli schválené v Bruseli? Aké sú priority agrorezortu a čo chcú poľnohospodári? Ako treba podporiť produkciu ovocia, zeleniny a živočíšnu výrobu? Bude dosť financií? Pozvaní hostia dali odpovede.

Čítať viac...

Prenos nekalých obchodných praktík v rámci potravinových reťazcov EÚ

Prenos nekalých obchodných praktík v rámci potravinových reťazcov EÚ

Zadanie: Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC)
Zhrnutie: Štúdia predstavuje výsledky výskumného projektu „transmisia nekalých obchodných praktík v potravinových reťazcoch EÚ: metodika a empirické uplatnenie“. Účelom projektu je navrhnúť a otestovať monitorovací systém nekalých obchodných praktík (UTP) v poľnohospodársko-potravinárskom dodávateľskom reťazci. Analýza sa osobitne zameriava na hodnotenie „efektu prenosu“, ktorý je definovaný ako dôsledok výskytu nekalej obchodnej praktiky pre celý dodávateľský reťazec. V rámci štúdie bol dotazníkovým prieskumom analyzovaný stav v oblasti nekalých obchodných praktík na Slovensku v reťazci od pestovania jabĺk až po ich predaj konečnému spotrebiteľovi.

Prečo na Slovensku nemožno stropovať priame platby? Perspektíva politickej ekonómie

Prečo na Slovensku nemožno stropovať priame platby? Perspektíva politickej ekonómie

Zadávateľ: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Zhrnutie: Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) každoročne poskytuje podporu poľnohospodárskemu sektoru v EÚ v hodnote viac ako 50 miliárd EUR, z čoho priame platby (PP) tvoria približne 70%. O PP sa často tvrdí, že sú nespravodlivo poskytované veľkým farmám. V tomto príspevku analyzujeme implikácie a politickú ekonómiu zastropovania PP na Slovensku v kontexte pokračujúcich negociácií ohľadom budúcej reformy SPP. Výsledky našich simulácií pre Slovensko ukazujú, že ak by bol návrh Komisie z roku 2018 schválený, viedlo by to k zastropovaniu veľkých fariem vo výške 190,1 milióna EUR (68% z celkových PP), ak by sa nemohli odpočítať mzdové náklady. Tieto straty by sa znížili na iba 12,2 milióna EUR (4,4% z celkových PP), keď sa odpočítajú náklady na prácu. Výsledky ďalej ukazujú, že potenciálne ovplyvnené veľké farmy na Slovensku vykazujú nižšiu výkonnosť a nižšie dodržiavanie cieľov poľnohospodárskej politiky ako farmy neovplyvnené stropovaním PP. Podobne ako v prípade minulých reforiem SPP sa očakáva, že pozícia Slovenska proti stropovaniu PP sa udrží aj v budúcnosti, čo by sa dalo vysvetliť tromi hlavnými faktormi: argument produktivity, argument politickej ekonómie spojený s lobistickým tlakom veľkých fariem a nízkymi ekonomickými deformáciami PP.

Agropolitika v číslach

Podiel II. piliera

Rozdelenie priamych platieb

Aké farmy majú koľko pôdy?

Stropovanie

Sebestačnosť

Dotácie na hektár

Agrorozpočet

Obvyklé nájomné

Pozemkové úpravy