Intervenčná stratégia. Časť prvá: Ako sa zmenia priame platby?

Intervenčná stratégia. Časť prvá: Ako sa zmenia priame platby?

MPRV zverejnilo Intervenčnú stratégiu novej SPP na roky 2023 – 2027. Čo teda čaká slovenské poľnohospodárstvo podľa Intervenčnej stratégie? V tomto článku sa venujeme prvému špecifickému cieľu, ktorý je zameraný na podporu príjmu fariem.  Čítať viac...

Ak chceme v poľnohospodárstve dosahovať výsledky, tak je potrebné robiť zmeny i v poľnohospodárskej politike

Ak chceme v poľnohospodárstve dosahovať výsledky, tak je potrebné robiť zmeny i v poľnohospodárskej politike

V marcovom čísle AGROmagazín zverejnil rozhovor k príprave poľnohospodárskej politiky na Slovensku. V ňom okrem iného tvrdíme: Na Slovensku sú kvalitní poľnohospodári, ktorí excelentne riadia svoje podniky, či je to rodinná farma alebo bývalé transformované družstvo. Ale treba si uvedomiť, že jedna lastovička leto nerobí. Niekoľko dobrých fariem potravinovú sebestačnosť nevytvorí. My potrebujeme mať systém, ktorý zabezpečí, že všetky naše farmy budú efektívne. Čítať viac...

Kyvadlo s redistributívnou platbou sa zastavilo. Aké sú výsledné fakty?

Kyvadlo s redistributívnou platbou sa zastavilo. Aké sú výsledné fakty?

Slovensko v piatok 19.02.2021 oznámilo Európskej komisii, že v roku 2021 uskutoční viacero zmien poľnohospodárskej podpornej politiky.
Čítať viac...

Redistributívna platba v roku 2021: Aj veľkí aj malí poľnohospodári by mohli byť spokojní

Redistributívna platba v roku 2021: Aj veľkí aj malí poľnohospodári by mohli byť spokojní

Tento článok reaguje na diskusiu o priamych platbách, redistributívnej platbe a stropovaní, ktorá na Slovensku aktuálne prebieha. Jeho cieľom je poskytnúť základné fakty a akceptované teórie venujúce sa tejto problematike. Téma je veľmi explozívna a veľkí poľnohospodári plánujú proti navrhovaným zmenám poľnohospodárskej politiky štrajkovať. Čítať viac...

Redistributívna platba na Slovensku?

Redistributívna platba na Slovensku?

MPRVSR uvažuje so zavedením redistributívnej platby. Detaily zatiaľ nie sú známe, ale ak sa tak stane, pôjde o prvý podstatný zásah do rozdeľovania priamych platieb pre slovenských poľnohospodárov po dlhšej dobe. Priame platby na Slovensku totiž stále fungujú tak, ako boli nastavené v roku 2014.  Čítať viac...

Online konferencia

Online konferencia

Príprava Strategického plánu novej SPP: spoločne a odborne

Hlavný organizátor konferencie:
SPU v Nitre  

Príprava Strategického plánu pre Slovensko v rámci SPP 2021 – 2027 vrcholí. Aké rámce pre novú agropolitiku boli schválené v Bruseli? Aké sú priority agrorezortu a čo chcú poľnohospodári? Ako treba podporiť produkciu ovocia, zeleniny a živočíšnu výrobu? Bude dosť financií? Pozvaní hostia dali odpovede.

Čítať viac...

Prenos nekalých obchodných praktík v rámci potravinových reťazcov EÚ

Prenos nekalých obchodných praktík v rámci potravinových reťazcov EÚ

Zadanie: Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC)
Zhrnutie: Štúdia predstavuje výsledky výskumného projektu „transmisia nekalých obchodných praktík v potravinových reťazcoch EÚ: metodika a empirické uplatnenie“. Účelom projektu je navrhnúť a otestovať monitorovací systém nekalých obchodných praktík (UTP) v poľnohospodársko-potravinárskom dodávateľskom reťazci. Analýza sa osobitne zameriava na hodnotenie „efektu prenosu“, ktorý je definovaný ako dôsledok výskytu nekalej obchodnej praktiky pre celý dodávateľský reťazec. V rámci štúdie bol dotazníkovým prieskumom analyzovaný stav v oblasti nekalých obchodných praktík na Slovensku v reťazci od pestovania jabĺk až po ich predaj konečnému spotrebiteľovi.

Prečo na Slovensku nemožno stropovať priame platby? Perspektíva politickej ekonómie

Prečo na Slovensku nemožno stropovať priame platby? Perspektíva politickej ekonómie

Zadávateľ: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Zhrnutie: Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) každoročne poskytuje podporu poľnohospodárskemu sektoru v EÚ v hodnote viac ako 50 miliárd EUR, z čoho priame platby (PP) tvoria približne 70%. O PP sa často tvrdí, že sú nespravodlivo poskytované veľkým farmám. V tomto príspevku analyzujeme implikácie a politickú ekonómiu zastropovania PP na Slovensku v kontexte pokračujúcich negociácií ohľadom budúcej reformy SPP. Výsledky našich simulácií pre Slovensko ukazujú, že ak by bol návrh Komisie z roku 2018 schválený, viedlo by to k zastropovaniu veľkých fariem vo výške 190,1 milióna EUR (68% z celkových PP), ak by sa nemohli odpočítať mzdové náklady. Tieto straty by sa znížili na iba 12,2 milióna EUR (4,4% z celkových PP), keď sa odpočítajú náklady na prácu. Výsledky ďalej ukazujú, že potenciálne ovplyvnené veľké farmy na Slovensku vykazujú nižšiu výkonnosť a nižšie dodržiavanie cieľov poľnohospodárskej politiky ako farmy neovplyvnené stropovaním PP. Podobne ako v prípade minulých reforiem SPP sa očakáva, že pozícia Slovenska proti stropovaniu PP sa udrží aj v budúcnosti, čo by sa dalo vysvetliť tromi hlavnými faktormi: argument produktivity, argument politickej ekonómie spojený s lobistickým tlakom veľkých fariem a nízkymi ekonomickými deformáciami PP.

Štúdia o finančných potrebách poľnohospodárskeho a agropotravinárskeho sektora v 24 členských štátoch EÚ: Slovensko

Štúdia o finančných potrebách poľnohospodárskeho a agropotravinárskeho sektora v 24 členských štátoch EÚ: Slovensko

Zadávateľ: Európska komisia, Európska investičná banka
Zhrnutie: Finančná medzera, ktorá predstavuje množstvo zdrojov, ktoré by poľnohospodári potrebovali okrem existujúcich finančných prostriedkov, je odhadovaná na 140 až 316 miliónov EUR. Asi 60% sa týka malých fariem (do 20 ha) a asi 35% mladých farmárov. Pokiaľ ide o finančné produkty, 60% medzery vo financovaní sa týka dlhodobých investičných úverov. Odstrániť nedostatok zdrojov by mohli finančné nástroje vo forme záruk, špeciálnych produktov pre malých a mladých farmárov ale bonifikácia úrokov. V agropotravinárstve na Slovensku je medzera v porovnaní s poľnohospodárstvom podstatne nižšia. Štúdia poukazuje, že finančná medzera v agropotravinárstve je odhadovaná na 37 miliónov EUR. Až 77% hodnoty medzery sa týka malých podnikov (do 50 zamestnancov). Pokiaľ ide o finančné produkty, medzera sa týka predovšetkým krátkodobých a dlhodobých investičných úverov. Rozhovory s príslušnými zainteresovanými stranami však naznačujú, že medzera vo financovaní agropotravinárstva na Slovensku môže byť vyššia ako ukazujú závery medzinárodného dotazníkového prieskumu.

Štúdia o ekonomickej hodnote schém kvality EÚ: Chránené označenie pôvodu a Zaručená tradičná špecialita

Štúdia o ekonomickej hodnote schém kvality EÚ: Chránené označenie pôvodu a Zaručená tradičná špecialita

Zadávateľ: Ecorys, DG-AGRI
Zhrnutie: Štúdia zhromaždila a analyzovala ekonomické údaje o chránených označeniach pôvodu (CHOP) a zaručených tradičných špecialitách (ZTŠ) zaregistrovaných v 28 členských štátoch Európskej únie za obdobie rokov 2011 - 2017. Odhad hodnoty predaja produktov s takýmto označením bol v roku 2017 77,1 miliárd EUR, víno tvorilo pritom 51% tejto hodnoty (39 miliárd EUR), poľnohospodárske výrobky a potraviny 35% (27 miliárd EUR), liehoviny pre 13% (10 miliárd EUR) a aromatizované vína 0,1% (43 miliónov EUR). Celková hodnota predaja pokrytá CHOP / ZTŠ sa od roku 2010 zvýšila o 42% (37% bez ZTŠ). Päť členských štátov malo predajnú hodnotu výrobkov CHOP viac ako 5 miliárd EUR: Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Španielsko. Hodnota celkového vývozu (obchod v rámci EÚ a vývoz do krajín mimo EÚ) výrobkov CHOP / ZTŠ sa odhaduje na 32,10 miliárd EUR, čo predstavovalo 42% z celkovej hodnoty predaja v roku 2017 (20% v rámci EÚ a 22% na vývoz do krajín mimo EÚ). Celková ekonomické hodnota schém kvality EÚ dosiahla v roku 2017 40 miliárd EUR a v porovnaní s rokom 2010 sa zvýšila o 38%.

Agropolitika v číslach

Rozdelenie priamych platieb

Aké farmy majú koľko pôdy?

Stropovanie

Sebestačnosť

Dotácie na hektár

Agrorozpočet

Obvyklé nájomné

Pozemkové úpravy